Μειώθηκε κατά 6,8% ο αριθμός των ανέργων τον Γεννάρη

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2017, έφτασε τα 42.839 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2017 μειώθηκε στα 37.792 πρόσωπα σε σύγκριση με 38.335 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016 σημειώθηκε μείωση 3.130 προσώπων ή 6,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.158 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 608), του εμπορίου (μείωση 530), της μεταποίησης (μείωση 528), των μεταφορών (μείωση 373) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 153). (Πίνακας 2)

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2017
Ιανουάριος 42.839 37.792
2016
Δεκέμβριος 41.852 38.335
Νοέμβριος 40.646 38.369
Οκτώβριος 33.706 37.885
Σεπτέμβριος 34.007 37.653
Αύγουστος 35.786 37.767
Ιούλιος 36.112 37.667
Ιούνιος 35.265 38.059
Μάιος 34.047 38.174
Απρίλιος 36.986 38.765
Μάρτιος 42.783 39.577
Φεβρουάριος 45.961 40.458
Ιανουάριος 45.969 40.805
2015
Δεκέμβριος 44.550 41.298
Νοέμβριος 43.602 41.551
Οκτώβριος 37.016 41.527
Σεπτέμβριος 38.365 42.152
Αύγουστος 40.988 42.900
Ιούλιος 42.176 43.460
Ιούνιος 40.876 43.657
Μάιος 39.672 43.970
Απρίλιος 42.551 44.343
Μάρτιος 47.833 44.326
Φεβρουάριος 50.240 44.715
Ιανουάριος 50.039 44.916

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι         (πραγματικά στοιχεία)
Ιαν     2016 Δεκ    2016 Ιαν     2017
A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 279 260 274
B Ορυχεία και Λατομεία 58 59 61
C Μεταποίηση 3.397 2.807 2.869
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 59 21 21
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 136 110 116
F Κατασκευές 4.656 3.525 3.498
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 7.619 6.897 7.089
H Μεταφορά και Αποθήκευση 1.991 1.580 1.618
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 10.737 10.505 10.738
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 646 549 557
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 991 1.480 1.484
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 349 438 428
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 1.304 1.310 1.337
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 1.268 1.180 1.202
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 4.861 3.998 4.253
P Εκπαίδευση 973 846 807
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 490 492 509
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 665 640 657
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 768 727 753
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 121 121 120
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 31 31 31
Νεοεισερχόμενοι 4.570 4.276 4.417
Σύνολο 45.969 41.852 42.839

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.
Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.
Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία
Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμo TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχική διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες.
Σύστημα ταξινόμησης
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.