Μειώθηκαν κατά 481 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας της Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2017, έφτασε τα 42.326 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Φεβρουάριο 2017 μειώθηκε στα 37.220 πρόσωπα σε σύγκριση με 37.701 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2016 σημειώθηκε μείωση 3.635 προσώπων ή 7,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.251 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 951), της μεταποίησης (μείωση 581), του εμπορίου (μείωση 545), των μεταφορών (μείωση 337), της εκπαίδευσης (μείωση 159) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 112). (Πίνακας 2)

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2017
Φεβρουάριος 42.326 37.220
Ιανουάριος 42.839 37.701
2016
Δεκέμβριος 41.852 38.255
Νοέμβριος 40.646 38.305
Οκτώβριος 33.706 37.838
Σεπτέμβριος 34.007 37.621
Αύγουστος 35.786 37.750
Ιούλιος 36.112 37.664
Ιούνιος 35.265 38.068
Μάιος 34.047 38.195
Απρίλιος 36.986 38.797
Μάρτιος 42.783 39.621
Φεβρουάριος 45.961 40.572
Ιανουάριος 45.969 40.754
2015
Δεκέμβριος 44.550 41.259
Νοέμβριος 43.602 41.521
Οκτώβριος 37.016 41.506
Σεπτέμβριος 38.365 42.138
Αύγουστος 40.988 42.892
Ιούλιος 42.176 43.459
Ιούνιος 40.876 43.662
Μάιος 39.672 43.981
Απρίλιος 42.551 44.359
Μάρτιος 47.833 44.347
Φεβρουάριος 50.240 44.768
Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι (πραγματικά στοιχεία)
Φεβ 2016 Ιαν 2017 Φεβ 2017
A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 293 274 276
B Ορυχεία και Λατομεία 59 61 58
C Μεταποίηση 3.407 2.869 2.826
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 54 21 20
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 138 116 109
F Κατασκευές 4.648 3.498 3.397
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 7.756 7.089 7.211
H Μεταφορά και Αποθήκευση 1.949 1.618 1.612
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 10.517 10.738 10.523
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 622 557 556
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1.004 1.484 1.472
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 344 428 413
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 1.317 1.337 1.321
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 1.250 1.202 1.158
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 4.982 4.253 4.031
P Εκπαίδευση 950 807 791
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 498 509 517
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 663 657 642
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 759 753 766
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 128 120 124
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 37 31 29
Νεοεισερχόμενοι 4.586 4.417 4.474
Σύνολο 45.961 42.839 42.326

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ορισμοί
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία
Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης, η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμo TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι, λόγω της εποχική διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες.