Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Ιανουάριο 2017: Πληθωρισμός 0,5%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Ιανουάριο 2017 μειώθηκε κατά 1,08 μονάδες και έφτασε στις 98,53 μονάδες σε σύγκριση με 99,61 μονάδες το Δεκέμβριο 2016. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,5%. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016, παρουσίασε μείωση -1,3% έναντι μείωσης -2,1% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή  στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2016 και το Δεκέμβριο του 2016, παρατηρήθηκε στην κατηγορία των Πετρελαιοειδών όπου καταγράφηκε αύξηση 11,2% και 3,8% αντίστοιχα. (Πίνακας 2)

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2016, η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή ήταν η Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,8%) ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε η κατηγορία Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού  (-2,5%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με το Δεκέμβριο 2016, μείωση σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-14,5%) ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,6%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2017 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016, ήταν οι ακόλουθες: Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,33), Μεταφορές (0,25) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,15). Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχε η κατηγορία Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός, και Προϊόντα καθαρισμού (-0,19).    (Πίνακας 3)

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν η Ένδυση και υπόδηση (-1,30), ενώ τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,25). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2017 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2016 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: πετρελαιοειδή (0,51), πατάτες (0,12)  και ηλεκτρισμός (0,10) ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα αεροπορικά ναύλα (-0,10) και είδη ένδυσης          (-0,07). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα είδη ένδυσης (-0,98) και η υπόδηση (-0,31), ενώ τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή (0,18) και τα λαχανικά (0,15). (Πίνακας 5)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών ΔΤΚ (2015=100) Μεταβολές (%)
Δεκ
2016
Ιαν
2017
Ιαν 17/
 Ιαν 16
Ιαν 17/

 Δεκ 16

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 100,78 102,35 0,91 1,56
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 98,79 99,60 -0,22 0,82
Ένδυση και υπόδηση 105,59 90,30 -0,67 -14,48
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 98,30 98,67 2,83 0,38
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 97,64 97,57 -2,53 -0,07
Υγεία 101,43 101,45 1,03 0,02
Μεταφορές 95,64 95,79 1,77 0,16
Επικοινωνίες 98,81 98,51 -1,69 -0,30
Αναψυχή και πολιτισμός 99,53 99,46 0,13 -0,07
Εκπαίδευση 100,75 100,75 0,52 0,00
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 100,23 100,31 0,56 0,08
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 100,24 98,98 -0,60 -1,26
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 99,61 98,53 0,52 -1,08

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες Συντελεστές Στάθμισης Μεταβολές (%)
Ιαν 17/

        Ιαν 16

Ιαν 17/

          Δεκ 16

Γενικός Δείκτης 10000 0,52 -1,08
Γεωργικά Προϊόντα 655 2,47 3,59
Βιομηχανικά Προϊόντα
(εκτός Πετρελαιοειδών)
4195 -1,00 -3,18
Ηλεκτρισμός 319 3,36 -0,64
Πετρελαιοειδή 550 11,19 3,84
Νερό 57 0,00 0,00
Υπηρεσίες 4224 0,23 -0,41

 

Πίνακας 3
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Συντελεστές Στάθμισης Επίπτωση (μονάδες)
Ιαν 17/
Ιαν 16
Ιαν 17/
Δεκ 16
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 1615 0,15 0,25
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 213 0,00 0,02
Ένδυση και υπόδηση 848 -0,05 -1,30
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 1230 0,33 0,05
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 750 -0,19 -0,01
Υγεία 660 0,07 0,00
Μεταφορές 1516 0,25 0,02
Επικοινωνίες 439 -0,07 -0,01
Αναψυχή και πολιτισμός 645 0,01 0,00
Εκπαίδευση 369 0,02 0,00
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 838 0,05 0,01
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 877 -0,05 -0,11
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 10000 0,51 -1,08
Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

 

Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες Επίπτωση (μονάδες)
Ιαν 17 / Ιαν 16
Θετική επίπτωση
   Πετρελαιοειδή 0,51
Πατάτες 0,12
Ηλεκτρισμός 0,10
Αρνητική επίπτωση
   Αεροπορικά ναύλα -0,10
   Είδη ένδυσης -0,07
Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες -0,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,51

 

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες Επίπτωση (μονάδες)
Ιαν 17 / Δεκ 16
Θετική επίπτωση
Πετρελαιοειδή 0,18
Λαχανικά 0,15
Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες 0,02
Αρνητική επίπτωση
Είδη ένδυσης -0,98
Υπόδηση -0,31
Αεροπορικά ναύλα -0,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -1,08

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 850 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση                                                                                                         

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.