Αυξήθηκε κατά 0,7% ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) τον Ιανουάριο 2017 αυξήθηκε κατά 0,7%, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,8%. Ο ΕνΔΤΚ Ευρωζώνης για τον τελευταίο μήνα βασίζεται σε εκτίμηση της EUROSTAT (flash estimate).
Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2016, η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή ήταν η Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,8%) ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε η κατηγορία Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού(-2,4%). (Πίνακας 1)
Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-14,0%). (Πίνακας 1)
Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια, όπου καταγράφηκε αύξηση 8,1%. Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα (-4,2%). (Πίνακας 2)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών ΕνΔΤΚ (2015=100) Μεταβολές (%)
Δεκ 2016 Ιαν 2017 Ιαν 17/
Ιαν 16
Ιαν 17/
Δεκ 16
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 100,64 101,94 0,6 1,3
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 97,86 99,31 -0,2 1,5
Ένδυση και υπόδηση 105,49 90,76 0,3 -14,0
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 97,59 97,84 2,8 0,3
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 97,77 97,84 -2,4 0,1
Υγεία 101,52 101,53 1,0 0,0
Μεταφορές 93,58 92,36 1,7 -1,3
Επικοινωνίες 98,82 98,54 -1,6 -0,3
Αναψυχή και πολιτισμός 99,96 99,92 0,8 0,0
Εκπαίδευση 100,74 100,74 0,5 0,0
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 96,84 96,39 1,4 -0,5
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 100,47 99,39 -0,1 -1,1
Γενικός Εναρμονισμένος ΔΤΚ 98,73 97,92 0,7 -0,8
Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες Συντελεστές Στάθμισης Μεταβολές (%)
Ιαν 17/

Ιαν 16

Ιαν 17/

Δεκ 16

Γενικός Εν.ΔΤΚ 1000 0,7 -0,8
Ενέργεια 74,60 8,1 2,6
Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός 250,35 0,4 1,3
Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα 214,78 -0,6 -4,2
Υπηρεσίες 460,27 0,3 -1,0

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί
Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά και τους τουρίστες εντός της οικονομικής επικράτειας της χώρας. Ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται σύμφωνα με μια εναρμονισμένη προσέγγιση και μεθοδολογία όπως καθορίστηκαν από την Ε.Ε με μια σειρά σχετικών Κανονισμών.
Η Ετήσια μεταβολή δείχνει τη μεταβολή του ΕνΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Τιμοληψία
Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες είναι οι ακόλουθες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.
Οι τιμές των 850 ειδών (αγαθών και υπηρεσιών) καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη). Οι συλλεγόμενες τιμές είναι πραγματικά καταβαλλόμενες τιμές από τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων φόρων (ΦΠΑ, φόροι κατανάλωσης). Λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του Δείκτη και οι τιμές των ξεπουλημάτων καθώς και οι τιμές άλλων προσφορών εφόσον ισχύουν γενικά και δεν υπόκεινται κάτω από όρους.
Συντελεστές στάθμισης των ειδών
Οι συντελεστές στάθμισης των ειδών του ΕνΔΤΚ υπολογίζονται βάσει των καταναλωτικών δαπανών (των νοικοκυριών και τουριστών), που πραγματοποιούνται στην οικονομική επικράτεια της χώρας. Μέχρι το 2011 η κύρια πηγή για τις καταναλωτικές δαπάνες αποτελούσε η Έρευνα Οικογενειακού Προϋπολογισμού, ενώ από το 2012 και με βάση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (No 1114/2010) αξιοποιούνται κυρίως στοιχεία από τους Εθνικούς Λογαριασμούς.
Έτος βάσης
Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.
Ταξινόμηση
Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΕνΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.